Privacyverklaring

 1. Beheer
  De website www.c-coaching.nl staat onder beheer van C-Coaching en Training in verder tekst C-Coaching genoemd. De contactgegevens zijn te vinden op de hierboven genoemde website.
 2. Vragen
  Bezoekers kunnen met hun vragen over de privacyverklaring terecht bij C-Coaching.
  De contactgegevens staan vermeld op de website die genoemd wordt in lid 1 van deze privacyverklaring.
 3. Disclaimer
  C-Coaching is gerechtigd de inhoud van de privacyverklaring te wijzigen zonder dat de bezoeker daarvan op de hoogte wordt gesteld. Het doorvoeren van de wijziging op de website is daarvoor afdoende.

De privacyverklaring voor klanten is een aanvulling op de bovenstaande privacyverklaring en geldt voor iedereen die een bestelling plaatst bij C-Coaching.

 1. Gegevens die door de klant verstrekt worden
  In de Wet Bescherming Persoonsgegevens is bepaald dat persoonsgegevens uitsluitend voor welbepaalde doelen mogen worden verwerkt. C-Coaching gebruikt de door u verstrekte persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:

  • Ten behoeve van de bestelling, voorbereiding en uitvoering van overeenkomsten tussen u en C-Coaching. (bijvoorbeeld bij coachingtrajecten, trainingen, ademsessies, ademworkshops en ademgroepen);
  • Om u te kunnen informeren over relevante producten en diensten, waaronder begrepen communicatie in het kader van loyaliteitsacties (bijvoorbeeld bij nieuwsbrieven);
  • Voor productontwikkeling en het verkrijgen van informatie voor optimalisering van onze dienstverlening (bijvoorbeeld bij wijzigingen van onze website);
  • Ter voorkoming, bestrijding en afhandeling van fraude.
 2. Gegevens verstrekken aan derden
  Gegevens die door de klant aan C-Coaching zijn verstrekt zullen niet aan derden worden doorgegeven.
 3. Op www.c-coaching.nl zijn sociale media buttons aanwezig. Hiermee verzamelen de
  beheerders van deze diensten uw persoonsgegevens.
 4. Beveiliging
  De gegevens die de klant aan C-Coaching verstrekt, worden in een beveiligde omgeving opgeslagen.
 5. Aanpassing van klantgegevens
  De klant heeft te allen tijde de mogelijkheid om de verstrekte gegevens te wijzigen. C-Coaching kan de klant in een dergelijk geval vragen om de wijziging op een door C-Coaching voorgeschreven wijze door te geven en in sommige gevallen kan legitimatie worden verlangd.

Disclaimer

De ademcoaching (ademsessies, ademworkshops of ademgroepen) is geen zins een vervanging voor geneeskundige fysieke en psychische behandeling. De gebruiker is verantwoordelijk voor overleg voorafgaand aan de aanvang van de ademcoaching met eventueel betrokken medisch specialist. Deelname aan de ademcoaching activiteiten gebeuren op eigen risico van de gebruiker.

C-Coaching heeft deze website met zorg samen gesteld. Door het verkrijgen van toegang tot deze website, alsmede het hierin vervatte materiaal en informatie, verklaart de gebruiker kennis te hebben genomen van onderstaande voorwaarden, deze te begrijpen, daarmee in te stemmen en daaraan gebonden te zijn.

De gebruiker is verantwoordelijk voor keuzes die hij maakt op grond van de informatie op de website alsmede voor het gebruik van die informatie. De gebruiker kan aan de informatie op de website geen rechten ontlenen. Deze website dient ter algemene informatievoorziening en kan, zonder voorafgaande toestemming of aankondiging, gewijzigd worden.

INTELLECTUEEL EIGENDOM

De inhoud van deze website, waaronder onder meer teksten, foto’s, illustraties, grafisch materiaal, (handels)namen en logo’s zijn beschermd door het auteursrecht, merkenrecht en/of enig ander intellectueel eigendomsrecht.

Overschrijven of (deels) kopiëren van teksten is niet alleen onfatsoenlijk, maar iedereen die dit doet is ook in overtreding.

Alle eigendomsrechten berusten bij C-Coaching of mijn eventuele licentiegevers. De informatie op deze website mag uitsluitend door gebruiker zelf worden gebruikt. De gebruiker is het conform voorgenoemde rechten wettelijk niet toegestaan deze informatie over te dragen, te verveelvoudigen, te bewerken of te verspreiden, zonder vooraf schriftelijke toestemming van de houder(s) van het eigendomsrecht.

GELINKTE INTERNETWEBSITES

Aan de gebruiker wordt medegedeeld dat informatie op websites waarnaar wordt gelinkt of verwezen, niet door ons wordt onderzocht of geanalyseerd. C-Coaching draagt geen verantwoordelijkheid voor de informatie en/of inhoud van enige internetwebsites die gelinkt zijn aan deze website. Een link naar een andere website is uitsluitend bedoeld voor het gemak van de gebruiker.
Het verkrijgen van toegang tot en het gebruik maken van andere aan deze website gelinkte internetwebsites vindt op eigen risico plaats; C-Coaching aanvaardt dienaangaande geen enkele verplichting of aansprakelijkheid. C-Coaching behoudt zich het recht voor om iedere link of informatie op deze website op enig moment te wijzigen dan wel te verwijderen.

GEEN AANSPRAKELIJKHEID

C-Coaching spant zich in om nauwkeurige en actuele informatie op deze website op te nemen, maar kan geen garantie geven dat de beschikbare informatie volledig of juist is. C-Coaching kan evenmin, hoewel C-Coaching er naar zal streven om deze website permanent beschikbaar te hebben, enige aansprakelijkheid aanvaarden voor eventuele gevolgen van het -tijdelijk – niet beschikbaar zijn van de website.

Nadrukkelijk wijst C-Coaching de gebruiker erop dat bepaalde informatie afkomstig is van externe bronnen. C-Coaching wijst uitdrukkelijk iedere aansprakelijkheid uit hoofde van niet-nakoming van een overeenkomst, onrechtmatige daad, risicoaansprakelijkheid of enige andere rechtsgrond af, voor alle directe, indirecte, incidentele, gevolg-, aanvullende en bijzondere schade, alsmede voor schade die op enigerlei wijze voortvloeit uit of samenhangt met de toegang tot en het gebruik van deze website, ongeacht of zij zich bewust waren van de mogelijkheid (tot het zich voordoen) van dergelijke schade.